Gestiunea deșeurilor

 1. codificarea fiecărui tip de deșeu identificat;
 2. stabilirea și dimensionarea infrastructurii necesare pentru colectarea selectivă și stocarea temporară a deșeurilor generate;
 3. amenajarea corespunzătoare a zonei de colectare și stocarea temporară a deșeurilor;
 4. etichetarea tuturor recipientelor cu denumirea și codul deșeului;
 5. identificarea colectorilor autorizați și încheierea contractelor de colectare a deșeurilor generate (cu respectarea principiului proximității);
 6. colectarea selectivă a tuturor deșeurilor generate în vederea predării către colectorii cu care s-au încheiat contracte;
 7. programarea colectării pentru deșeurile colectate;
 8. întocmirea documentelor de transport pentru fiecare predare de deșeuri, în funcție de caracterul deșeurilor;
 9. întocmirea evidenței lunare a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu generat, pe bază documentelor de transport;
 10. identificarea tuturor substanțelor/preparatelor periculoase gestionate de companie și înregistrarea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 11. întocmirea gestiunii lunare a substanțelor/preparatelor periculoase și a ambalajelor acestora;
 12. monitorizarea factorilor de mediu apă, aer, sol prin efectuarea măsurătorilor cu frecvență lunară/ semestriala/ anuală-după caz;
 13. monitorizarea implementării măsurilor stabilite și a îndeplinirii obiectivelor stabilite în Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri;
 14. întocmirea bilanțului anual al solvenților (pentru activitățile în care se utilizează solvenți;
 15. întocmirea Planului privind prevenirea și combaterea poluărilor accidentale;
 16. instruirea angajaților în vederea colectării selective a deșeurilor;
 17. întocmirea și transmiterea raportărilor lunare/ trimestriale/ semestriale/ anuale către autoritățile de mediu competente;

Prezentare DEMO colectare deseuri

Meniu